درباره ما

 

logo_nedaye_azadi_0002virayesh_92

بیش از دو سال، از آغاز بکار ندای آزادی می گذرد. امیدواریم توانسته باشیم علیرغم همهء نارسایی ها – چه از نظر فنی و چه از نظر نیروی انسانی – به سهم خود، گامی در جهت پیشبرد جنبش سبز ملت ایران و در نگاهی کلان، افزایش “آگاهی و خودآگاهی” جامعه مان برداشته باشیم.

ویرایش دوم ندای آزادی، در مقایسه با ویرایش نخست، تغییرات قابل توجه ای نموده است و تا آنجا که مقدور بوده، سعی نموده ایم از نظر فنی و طراحی، سایتی به روز ارائه نماییم.

یادآور میشویم ویرایش دوم سایت درحال تکمیل شدن است و آنچه اینک در اختیار بازدیدگنندگان قرار دارد نسخه آزمایشی ویرایش دوم میباشد.

سایت “ندای آزادی” با هدف بسط آگاهی های سیاسی، اجتماعی و خبری ایجاد شده است.

این سایت، پژواکِ دیگری از مبارزات مسالمت آمیز ملت ایران میباشد.

سایت “ندای آزادی”، خود را در زمرهء سایت های “سبز” میداند و در چهارچوب اهداف جنبش سبز ملت ایران فعالیت خواهد نمود.

با توجه به شعار “هر شهروند یک رسانه”،و همچنین با در نظر گرفتن سانسور و فیلترینگ شدید سایتهای سبز در کشور، بر آنیم تا به سهم خود، در امر آگاه سازی هموطنانمان کوشا باشیم.

بر این باوریم که مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمان ها، تشکل ها، احزاب) که خود را “سبز” میدانند، شامل طیف گسترده ای از کوشندگان سیاسی و فرهنگی کشور میباشند و طبیعی است که در این گونه گونی، تفاوت هایی وجود داشته باشد. ما این تفاوت ها را، نه حمل بر “اختلافات اساسی”، که فرصتهایی خواهیم شمرد تا به یادگیری و همکاری متقابل منجر شود.

بعبارت دیگر، تفاوتِ گل های متنوع باغ وسیع “جنبش سبز” را فضایی عطرآگین میدانیم که میتواند به فرآیند “تمرین دموکراسی” مابین کوشندگان جنبش سبز منجر شود.

در زمینهء عمل، واقعیتهای جامعهء امروز ایران را در نظر داریم و به اشاعهء آنچه میتواند جامعهء امروز ایران را از آشفته بازار کنونی برهاند خواهیم پرداخت.

در عین حالیکه وضعیتِ امروز ایران، دغدغهء ماست، از گذشتهء سرزمینمان غافل نیستیم و بر این باوریم که گذشته چراغ راه آینده است. با توجه به تاریخ گذشته، پو یندگان و ترسیم کنندگان راه آینده خواهیم بود

حقایق تاریخی و امروزی را کتمان نمی کنیم و در عین حال “مصلحت ملت ایران” و “تمامیت ارضی ایران” را “حق” ملتمان میدانیم.

تبعیضات غیر قابل انکار جنسی، قومی و مذهبی را از مشکلاتِ عمده دانسته و گفتمان دربارهء آنها را نه تنها با اهمیت که ضروری تلقی می کنیم.

پایبند به مبارزهء مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت میباشیم.

بر این باوریم که خشونت، تنها در اسلحه بدست گرفتن خلاصه نمی شود. از پخش مقالات و موضوعاتی که مروج خشونت ذهنی، دگم اندیشی، فرد یا نظریه ای را حق مطلق دانستن، منافی فردیت و مختار بودن انسان و هر آنچه حرمت انسان و انسانیت را خدشه دار می نماید،پرهیز می نماییم.

دچار بیماری “ناسیونالیسم” نیستیم و در عین حال به ایرانی بودن خود، صرف نظر از قومیت، رنگ، جنس، زبان و مذهب، افتخار می کنیم.

“ندای آزادی”، ضمن احترام به طیف های گستردهء جنبش سبز ایران و باور به آزادی عمل آنها، حق آزادی عمل را برای خود نیز لازم و محفوظ میدارد و به ترویج دیدگاههای سیاسی و عقیدتی خود خواهد پرداخت.

سایت “ندای آزادی”، از نظر مالی، سیاسی و عقیدتی، به هیچ دولت خارجی و همچنین به حاکمیت فعلی در کشور وابسته نمی باشد.

سایت “ندای آزادی” ضمن حمایت و پشتیبانی و همدلی با تمامی سازمان ها و احزاب اصلاح طلب درون و برونمرزی ، هیچگونه ارتباط ارگانیک و رسمی با گروههای ذکر شده ندارد.

سایت ندای آزادی خود را ملزم به رعایت اخلاق مطبوعاتی دانسته، مطالب خود را با ذکر منبع نشر و یا بازنشر می نماید.