تماس با ما

برای ارسال پیام و نظرات عمومی خود میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.

برای ارسال سایر مطالب، با توجه به موضوع، میتوانید از یکی از نشانی های زیر استفاده فرمایید.

لطفاً توجه فرمایید؛
در صورت ارسال خبر، ذکر لینک یا منبع الزامی است.
در صورت ارسال مقاله ذکر نام نویسنده ( و یا مترجم)  الزامی است.

نشانی سایت ندای آزادی

برای ارسال اخبار، تماس با گردانندگان سایت و یا ارسال نظرات و پیشنهادات از این نشانی استفاده کنید:

info@nedayeazadi.net