Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۱۶
نگاهی به وقایع پسا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به ارقام

نگاهی به وقایع پسا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به ارقام

گویی عاملی وجود دارد که می کوشد از ظاهر شدن پرهیز کند. و به گفته یکی از بازرسان رسمی “می زنند و می روند”. یعنی ابهامی در کیستی تیراندازها وجود دارد. لذا در حالیکه اسلحه به دست قوای امنیت است به قضاوت عموم، تنها آنها عامل این قتل ها می باشند. این در حالیست که شمار جانباختگان نزدیک به نسبت نیروهای جانبدار حاکمیت و مخالفان است.

بیانیه استادان دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حمایت از اعتراضات قانونی دانشجویان

بیانیه استادان دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حمایت از اعتراضات قانونی دانشجویان

در صورتی که این فریاد دادخواهی نادیده گرفته شود، ما استادان امضا کننده دانشگاههای کشور همسو و همراه با دانشجویان، از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهیم کرد.