Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۳۰
چگونه ایران سوریه ای و بالکانیزه خواهد شد؟

چگونه ایران سوریه ای و بالکانیزه خواهد شد؟

دست به دست دادن چند عامل و یک بستر، سوریه ای ساز است. یعنی ایران هم به کشوری تبدیل خواهد شد که ده ها میلیون کشته و زخمی و آواره خواهد داشت.

آیا مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌تواند رهبر معترضان شود؟

آیا مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌تواند رهبر معترضان شود؟

در روزهای اعتراضات مردم ایران نام یک چهره مهم، بسیار شنیده می‌شود و سخنانش دست به دست می‌چرخد؛ مولوی عبدالحمید! این نام از این منظر مهم است که وقتی باورهای مذهبی کمرنگ شده و کار به عمامه‌پرانی از سر روحانیون رسیده، اینکه معترضان از یک «روحانی» آنهم در دورافتاده‌ترین نقطه ایران حمایت می‌کنند، بسیار عجیب است […]