Home » ۱۴۰۱ » آذر » ۰۳
نامه‌ی سروش به زیدآبادی: مگذار این صخره‌های سفاهت آبراهه حکمت را ببندند

نامه‌ی سروش به زیدآبادی: مگذار این صخره‌های سفاهت آبراهه حکمت را ببندند

آن دیوان دیوانی و کیهانی که تو را در زندان شکنجه دادند با این اهریمنان سلطانی و آلبانی و کنعانی چه تفاوت دارند؟ گرچه جای قیاس نیست من هم ازین بهائم لگد بسیار خورده‌ام و دشنام فراوان شنیده‌ام و دندان بر جگر فشرده‌ام.

بازداشت یکی از اعضای نهضت آزادی ایران

بازداشت یکی از اعضای نهضت آزادی ایران

مجید شیعه‌علی عضو نهضت آزادی ایران و فعال دانشجویی سابق، صبح روز ۲ آذر ۱۴۰۱ در منزل خود بازداشت شد.