Home » ۱۴۰۱ » بهمن » ۰۵
بازرگان: یک قرن روشنفکرى دینى در ایران، در آزمون قدرت – سارا شریعتى

بازرگان: یک قرن روشنفکرى دینى در ایران، در آزمون قدرت – سارا شریعتى

از نظر مهندس بازرگان، استبداد تاریخی جامعه را ناتوان ساخته و می بایست به توانمندسازی جامعه پرداخت. بازرگان بر “پرورش دمکراتیک” و توانمندسازی از خلال تعاون، همکاری و مشارکت تکیه می کند.

احضار محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته و فعال حقوق بشر به دادسرای زندان اوین

احضار محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته و فعال حقوق بشر به دادسرای زندان اوین

محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند