Home » ۱۴۰۱ » اسفند » ۱۸
نقد و بررسی ۶ انگاره غلط در باره مهدویت – مهدی نصیری

نقد و بررسی ۶ انگاره غلط در باره مهدویت – مهدی نصیری

اعتقاد به مهدویت و ظهور یک منجی در آخرالزمان که در ادیان مختلف از آن سخن رفته است، می تواند مایه امید به نجات بشریت از یوغ حکومتهای استبدادی و ظالمانه در پایان تاریخ باشد که ایرادی ندارد مومنان به وقوع آن در هر زمانی امیدوار باشند اما هرگز نباید این امر منجر به تعیین وقت و یا برنامه ریزی در زندگی شخصی و یا عرصه سیاسی و حکومتی بر اساس ظهور در زمانی مشخص شود.

مادام‌کوری و علیاحضرت، مواردی اسثناء !

مادام‌کوری و علیاحضرت، مواردی اسثناء !

مصاحبه‌ی محمدرضا پهلوی با بارباراوالترز پیرامون زنان (سال ۱۳۵۶)

توطئه علیه قانون – محمد حسین زارعی

توطئه علیه قانون – محمد حسین زارعی

در قانون بودجه ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی مصوبِ هیات وزیران وقت، هیچگونه مصونیت قضایی برای وزیران و کارگروه مربوط در نظر گرفته نشده است، و حال آنکه مطابق مصوبه‌های شورای هماهنگی و هیات عالی مولدسازی نه فقط اعضا هیات مذکور دارای مصونیت قضایی شده‌اند، بلکه مجریان تصمیم‌های هیات عالی مولدسازی در هر مرحله و فرایند اجرایی و همکاری که باشند از همین مصونیت برخوردارند. این امتیازِ بی سابقه مصونیت قضایی برای اعضای هیات عالی مولدسازی و مجریان تصمیم‌های آن قطعا با شبهه تعارض منافع همراه است.