تماس با ما

برای ارسال پیام و نظرات عمومی خود میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.

برای ارسال سایر مطالب، با توجه به موضوع، میتوانید از یکی از نشانی های زیر استفاده فرمایید.

لطفاً توجه فرمایید؛
در صورت ارسال خبر، ذکر لینک یا منبع الزامی است.
در صورت ارسال مقاله ذکر نام نویسنده ( و یا مترجم)  الزامی است.

نشانی های سایت ندای آزادی

برای ارسال اخبار از این نشانی استفاده کنید:

khabar@nedayeazadi.net

برای تماس با گردانندگان سایت و یا ارسال سایر نظرات و پیشنهادات از این نشانی استفاده نمایید:

info@nedayeazadi.net