Home » ۱۳۹۶ » آبان » ۱۵
کُردها و زندان دولت خواهی! | دکتر سیامک بهرامی*

کُردها و زندان دولت خواهی! | دکتر سیامک بهرامی*

کردهای عراق و سوریه باید از این شرایط درس بگیرند و پروژه دولت خواهی معیوب را متوقف کنند. شرایط جهان و سیستم سرمایه داری بعد از دهه ۹۰ به سویی در حال حرکت است که پیامد آن ایجاد یک سیستم غیرقطبی متکثر است. انتشار اقتدار قاعده ساختاری این سیستم است. انتشار اقتدار دولت را از جایگاه توزیع کننده، کنترل کننده و بازستاننده قدرت خارج کرده است. در چنین فضایی دولت ها در خاورمیانه رو به سوی بحران دارند و از سوی دیگر به دلیل همین انتشار اقتدار، قدرت خاصیت تمرکز خواهی خویش را از دست داده و نمی توانند در شکل دولت متمرکز رونمایی گردد. از اینرو سخن از دولت خواهی سخنی بس گزاف در این عصر است حال انکه چنانکه قبلا اشاره کردیم حتی اگر در این شرایط نمی بودیم باز دولت خواهی چیزی به خواست های کردها اضافه نمی کرد چنانکه برای سایر مردمان خاورمیانه ایجاد نکرده است و حداکثر پرچمی بر سر در سازمان ملل آویختند تا بگویند دولتیم اما عقب مانده و فرودست.