Home » ۱۳۹۶ » دی » ۱۱
در ورای یک اکسیونیسم کور! | مصطفی قهرمانی

در ورای یک اکسیونیسم کور! | مصطفی قهرمانی

نشانه‌شناسی این حرکت اما در این مدت زمان کوتاه که از عمر آن می‌گذرد متأسفانه حکایت از یک حرکت و جریان اصیل که توانایی تکیه‌کردن توده‌ها به آن و یافتن راه‌حل از برای معضلات آنها را داشته باشد نمی‌کند.

تاجزاده: آشوب سرانجام یا به حاکمیت نظامیان می‌انجامد یا مردم را به رویارویی با هم می‌کشاند

تاجزاده: آشوب سرانجام یا به حاکمیت نظامیان می‌انجامد یا مردم را به رویارویی با هم می‌کشاند

تاجزاده: نقد و اعتراض حق هر ایرانی و به‌‌سود همه است. اما آشوب سرانجام یا به حاکمیت نظامیان می‌انجامد یا مردم را به رویارویی با هم می‌کشاند