Home » ۱۳۹۶ » دی » ۲۰
درس‌های اعتراضات اخیر برای حاکمان، جامعه مدنی و نیز بیگانگان

درس‌های اعتراضات اخیر برای حاکمان، جامعه مدنی و نیز بیگانگان

تا زمینه و بستر مساعدی نباشد هیچ دشمن و توطئه‌گری موفق نخواهد شد مردمان را وارد فرایندی از کشمکش و اعتراض کند؛ امنیت ایران در درون مرزها و به‌واسطه عملکرد نظام و فقدان «حکمرانی خوب» در خطر است و نه در خارج مرزها.

آگهی تشکر خانواده مرحوم دکتر جواد کرمانی

آگهی تشکر خانواده مرحوم دکتر جواد کرمانی

آگهی تشکر خانواده مرحوم دکتر جواد کرمانی